DiasporaNieuws - DiasporaNieuws - Laatste Nieuws http://dnieuws.com Thu, 21 Mar 2019 07:29:39 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl De Internationale Kapitaalmarkt http://dnieuws.com/index.php/item/2998-de-internationale-kapitaalmarkt.html http://dnieuws.com/index.php/item/2998-de-internationale-kapitaalmarkt.html De Internationale Kapitaalmarkt

Een Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart in Suriname 

In deze editie van rubriek “de Internationale Kapitaalmarkt “gaan wij kort in op een Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart in Suriname.  Helaas heeft de praktijk uitgewezen dat vanaf 1975, opeenvolgende regeringen in Suriname, niet in staat zijn geweest om de Surinaamse samenleving naar een hoger welvaartsniveau te tillen. Er zijn uiteraard verscheidene oorzaken aan te geven voor dit falen. Maar samenvattend kan gesteld worden dat incompetentie en het ontbreken van een “top-down” ontwikkelingsvisie belangrijke factoren zijn.  In de run-up naar de verkiezingen van 2020 vrezen wij dat er niet veel zal veranderen. Suriname is een zogenaamde “frontier market”. Er zijn vergelijkbare landen in deze “frontier” categorie die wel in staat zijn geweest om welvaart voor hun bevolking te creëren.  De Formule die wij in dit artikel presenteren is toepasbaar in iedere economische cyclus. De Formule is geen theorie maar de harde praktijk maar moet niet worden gezien als een unicum of wondermiddel.  Uiteraard moeten de parameters gedetailleerd en specifiek voor de Surinaamse situatie worden gekalibreerd. Wij zullen de Formule op eenvoudige wijze uitleggen en wij eindigen zoals gewoonlijk met een conclusie voor Suriname.

Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart 

Met een gecombineerde ervaring van meer dan 50 jaren in de financiële industrie op Wall Street en in de City of London hebben wij samen met onze collegae, verscheidene emerging en frontier landen geadviseerd.  Ieder land heeft uiteraard een specifieke problematiek, maar sommige landen zijn vergelijkbaar met Suriname. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat het zogenaamde multipliereffect van financiële technologie een belangrijke factor is voor de Creatie van Duurzame Welvaart.  Vandaar dat financiële technologie onderdeel is van de Formule die luidt:

“Creatie van Duurzame Welvaart (CDW) is gelijk aan de collectieve waarde van financiële technologieën (FT), vermenigvuldigd met de som van Menselijk Kapitaal (MK), Sociaal Kapitaal (SK) en Fysieke Bezittingen van het land (FB)"   

Met “Financiële Technologie” wordt bedoeld de innovatieve processen en componenten geassocieerd met obligaties, aandelen, leningen met onderpand, derivaten, goudswaps etc en het kredietwaardigheidsbeleid.  “Menselijk Kapitaal” omvat het collectieve talent, de productiviteit, training en de ervaring van de bevolking.  “Sociaal Kapitaal” omvat, naast andere concepten, het rechtssysteem, eigendomsrechten, onderwijs, volksgezondheid, bescherming door de politie/brandweer, transparante markten, financiële rapportage, religieuze vrijheid, culturele normen en waarden.

Tot slot: “Fysieke Bezittingen” zijn de bezittingen van het land zoals de natuurlijke hulpbronnen (olie, goud, bauxiet, landbouw etc), cash, land, onroerend goed etc.

Simpel gesteld betekent de Formule dat duurzame welvaart gecreëerd kan worden door financiële technologie toe te passen op de totale waarde van Menselijk Kapitaal, Sociaal Kapitaal en de Bezittingen van het land.  CDW= FT *(MK+SK+FB). Toepassen van de Formule vergroot de toegang tot kapitaal, schept meer werkgelegenheid, verhoogt de veiligheid en welvaart van de samenleving etc etc. De kracht van de Formule ligt in het toepassen van financiële technologie op de SOM van Menselijk Kapitaal, Sociaal Kapitaal en Fysieke Bezittingen. Zonder Sociaal Kapitaal (bijvoorbeeld onderwijs) kan Menselijk Kapitaal zich niet ontwikkelen. Zonder Menselijk Kapitaal (mensen met kennis en ervaring) kan geld niet op productieve wijze worden besteed. 

 

Menselijk kapitaal  

In de bovenstaande formule is Menselijk Kapitaal (human capital) de meest belangrijke factor voor de ontwikkeling van Suriname. Zonder menselijk kapitaal is er geen technologische ontwikkeling mogelijk. De beste manier om de waarde van het Menselijk Kapitaal te verhogen is via educatie en verbetering van de gezondheidszorg. Een land kan menselijk kapitaal opbouwen via 1) verbetering van kennis en skills 2) verbetering van de kwaliteit en de duur van het leven zodat de bevolking productiever wordt en tot slot 3) via de import van mensen met specifieke kennis of ervaring. Sommige landen zijn sterk in het opbouwen van menselijk kapitaal. Neem als voorbeeld twee voormalige Britse kolonies, Jamaica en Singapore. In de jaren’ 60 was het BBP per persoon van beide landen vergelijkbaar rond de US$2200 per persoon. Maar de landen kozen verschillende beleidspaden in hun ontwikkeling. Jamaica legde de nadruk van haar economie op landbouw en toerisme en heeft anno 2018 een per capita inkomen van ongeveer US$5500. Singapore daarentegen legde de nadruk op de ontwikkeling van menselijk kapitaal en sociaal kapitaal en creëerde een kennisinfrastructuur. Hierdoor is Singapore anno 2018 een modern eerste wereldland geworden met een per capita inkomen van meer dan US$55000. Singapore stond ook open voor immigranten die een bijdrage aan hun samenleving konden leveren. Beleidsmakers in Singapore realiseerden zich dat kennis zelfs belangrijker is dan kapitaal. In andere landen zoals China, India, Zuid-Korea heerst een sterke studie cultuur. Op de lange termijn is dit de reden waarom deze landen zich sterk zullen ontwikkelen. Suriname zal zich pas kunnen ontwikkelen als de kennis van de bevolking wordt vergroot. Surinaamse studenten in de jaren ’60 hadden een kennisvoorsprong, maar anno 2018 zijn wij ver achteruitgeraakt. Suriname heeft na de onafhankelijkheid een grote exodus gekend. Vervolgens na de decembermoorden van 1982, verkozen veel talentvolle Surinaamse studenten en academici om niet meer terug te keren naar Suriname. 

De Formule is geen panacee 

Uiteraard is een Formule geen panacee. De meeste beleidsmakers passen beleid toe op de wijze waarop wetenschappers soms wiskundige problemen oplossen. Met andere woorden: gebruik een bepaalde formule en de oplossing rolt eruit. Maar zoals een ervaren chirurg zal kunnen bevestigen, op het allerhoogste niveau verandert de meest logische formule juist meer in “kunst”. Net zoals een kunstenaar kleuren kiest uit een oneindig kleurenpalet, moet een beleidsmaker kiezen uit een arsenaal van beleidsmaatregelen die passen bij de situatie van het land.  Naarmate de tijd verstrijkt zullen condities veranderen en moeten beleidsmakers de beleidsstructuur aanpassen. Het is niet mogelijk om echt geld te scheppen door een dollar briefje te kopiëren. Vergelijkbaar hiermee is het ook niet mogelijk om financieel beleid te kopiëren dat vroeger eens werkte voor een bepaald land. Financieel beleid is een continuüm met oneindig veel combinaties en permutaties. Pas als men de economische structuur en de inkomens volatiliteit van een land goed begrijpt kan men beginnen met duurzame groei creatie.  De Formule geldt in iedere economische cyclus. In landen met stabiele economische groei zal de bevolking ook direct toegang hebben tot hoogstaand onderwijs en gezondheidszorg.  De bevolking kan ongehinderd participeren in het politieke proces en wordt gemotiveerd om aan bezitsvorming te doen. Voor de volledigheid vermelden wij dat de basis van deze Formule ontwikkeld was door Michael Milken, een legende op Wall Street uit de jaren ’80.  Milken was de geestelijke vader van de markt voor risicovolle bedrijfsobligaties (‘junkbonds’) en wist daarmee via een keten van betalingen miljarden aan beleggingskapitaal te mobiliseren. Dit werd gebruikt voor veelbelovende nieuwe bedrijven, maar ook voor vijandige overnames van grote gevestigde ondernemingen. 

 

Prudent en professioneel economisch beleid dringend noodzakelijk

Op dit moment zien wij in Suriname helaas geen realistische “top-down” visie inzake economische groei en schulden reductie beleid. Een land besturen betekent immers dat investeringen op een solide basis geschoeid moeten zijn. Investeren in groei zoals infrastructuur etc is een goede ontwikkeling. Deze groei mag echter niet resulteren in het opblazen van de gehele economie en daardoor de totale verarming van de samenleving.  Suriname heeft middels haar huidige schuldpolitiek een enorme afstraffing gekregen van de rating agencies met de single B-rating. Het imago op de internationale kapitaalmarkt is verslechterd.  Het rating en kredietwaardigheidsbeleid moet veel professioneler. Er moeten meer wetten komen waarmee politici, die het fundament van de Surinaamse economie opblazen, daadwerkelijk gestraft worden. Het mag niet meer gebeuren dat megalomane politici die niets van prudent managen van een land begrijpen, weer de kans krijgen bij de komende verkiezingen. Veel politici zijn bezig met modder smijten maar realiseren zich niet dat Suriname op dit moment zeer grote economische risico’s loopt. Het debat t.a.v. dergelijke essentiële topics wordt amper gevoerd. Wij adviseren de fractievoorzitters van alle partijen om de Formule en de consequenties voor Suriname tot agenda punt nummer een te maken. Bijvoorbeeld, in Suriname is er veel gebrek aan Sociaal Kapitaal. Er is geen investeringsecosysteem en de randvoorwaarden ontbreken om bijvoorbeeld te investeren in het aandelenkapitaal van het Surinaams midden-en kleinbedrijf. Dit gebrek aan Sociaal Kapitaal is de zwakke link waardoor het multipliereffect van de financiële technologie niet adequaat zal functioneren. Het toepassen van financiële technologie op de Fysieke Bezittingen van Suriname (bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen) is een zeer belangrijke topic die iedere politieke partij goed moet begrijpen. De Formule dwingt beleidsmakers om de kapitaalstructuur van de Surinaamse economie goed te doorgronden. 

Conclusie voor Suriname  

Suriname is helaas anno 2018 aan de rand van de economische afgrond terechtgekomen. De samenleving verarmt en er is veels te veel schuld.  Saramacca, het geboorte district van onze vader en leefgebied van onze grootouders, lijkt te veranderen in een narco-district. Geld is een krachtig economisch middel maar de Creatie van Duurzame Welvaart heeft meer dan geld alleen nodig. Wij willen aan alle Surinaamse beleidmakers, politici, brede lagen van de bevolking, studenten en scholieren nogmaals uitleggen waarom Menselijk Kapitaal uitermate essentieel is voor de ontwikkeling van Suriname.  Zoals aangegeven kan Menselijk Kapitaal worden vergroot door selectieve immigratie. Suriname heeft competente landgenoten die nu vanwege principiële redenen aan de zijlijn staan gegeven het controversiële karakter van mensen in het centrum van de macht in Suriname.  Ook de diaspora zal een positieve bijdrage aan Suriname kunnen leveren. Indien de Formule niet wordt toegepast zal het mis blijven gaan met de economische ontwikkeling van Suriname. In ons boek “De creatie van duurzame welvaart, een raamwerk toegepast op de Republiek Suriname” hadden wij eveneens een variatie van deze Formule voor de creatie van duurzame welvaart uitgelegd. Alhoewel dit boek in het jaar 2002 was uitgegeven is de inhoud ervan, vooral gegeven de Suriname’s afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen prijzen, zeer actueel. Via toepassing van de Formule kan Suriname zich beschermen tegen de beweeglijkheid van de natuurlijke hulpbronnen inkomsten. De Formule legt ook uit dat er gewerkt moet worden aan stabiliteit en verhoging van het Surinaamse b.b.p. Daarvoor is het noodzakelijk om maatregelen in de reële, financiële en de sociaaleconomische sfeer te treffen. Helaas is onze economie nog veels te cyclisch. De Creatie van Duurzame Welvaart zal pas slagen indien de politieke wil aanwezig is om de huidige status-quo te doorbreken. Suriname staat nu heel dicht aan de rand van de financiële afgrond. Ons Volk bloedt door de hoge rentevergoedingen die Suriname nu moet betalen aan de rijke westerse investeerders. Uw toekomst mag niet bepaald worden door charlatans. Daarom moet u in 2020 stemmen op partijen die de Formule begrijpen en kunnen toepassen.

©jetinvest2018;info@jetinvest.com

]]>
Laatste Nieuws Tue, 20 Mar 2018 02:38:35 +0000
Kabinet: Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging http://dnieuws.com/index.php/item/2997-kabinet-brede-aanpak-tegen-ongewenste-buitenlandse-inmenging.html http://dnieuws.com/index.php/item/2997-kabinet-brede-aanpak-tegen-ongewenste-buitenlandse-inmenging.html Kabinet: Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde en onze open samenleving en is dus volstrekt onwenselijk.

Ook omdat deze inmenging kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Dat zeggen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer over dit fenomeen.

Inmenging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Landen zoals Rusland maken gebruik van kwetsbaarheden van open en democratische samenlevingen voor heimelijke politieke beïnvloeding, bijvoorbeeld door de verspreiding van desinformatie. Ook zijn er landen die zich voor binnenlandse politieke doelen richten op hun diaspora, met spanningen in Nederland als mogelijk gevolg. Zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de intimidatie van Nederlandse Eritreeërs. Ook de financiering van bepaalde religieuze instellingen vanuit de Golfstaten kan ongewenst zijn.

Het stoppen en voorkomen van ongewenste buitenlandse inmenging gaat op meerdere manieren. Door het verkrijgen van een goede informatiepositie, nationale en internationale samenwerking en het vergroten van de weerbaarheid in Nederland. Dat gebeurt doorlopend door onder meer het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, via diplomatieke kanalen en investeringen in de weerbaarheid van verkiezingen en overheidsorganisaties.

Daarnaast voert het Kabinet op dit moment een aantal verkenningen uit. Zo worden binnenkort maatregelen gepresenteerd die de financiering van Nederlandse politieke partijen uit het buitenland moet beperken. Het Kabinet verkent daarnaast de mogelijkheden om de transparantie van geldstromen naar maatschappelijke en religieuze organisaties te vergroten. Ook bekijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken of lokale bestuurders voldoende kunnen doen bij vermoedens van ongewenste buitenlandse inmenging. Zoals door het geven van voorlichting en trainingen om het bewustzijn op dit thema te vergroten.

]]>
Laatste Nieuws Tue, 20 Mar 2018 02:35:11 +0000
Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket http://dnieuws.com/index.php/item/2996-nieuwe-behandeling-tegen-hepatitis-c-in-het-basispakket.html http://dnieuws.com/index.php/item/2996-nieuwe-behandeling-tegen-hepatitis-c-in-het-basispakket.html Minister Bruins voor Medische Zorg

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Maviret (glecaprevir en pibrentasvir) wordt vanaf 1 maart 2018 vergoed vanuit het basispakket.

Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport besloten nadat hij met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van het nieuwe middel. Het middel kan worden ingezet bij alle patiënten met een chronische hepatitis C infectie.

Chronische hepatitis C

Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Onderhandelingen

Gezien het hoge kostenbeslag van de nieuwe hepatitis C geneesmiddelen adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Bruno Bruins om ook voor dit geneesmiddel te gaan onderhandelen met de fabrikant over de prijs. Het positieve onderhandelingsresultaat zorgt ervoor dat de extra uitgaven aan dit geneesmiddel wederom lager uitvallen. Het is de 26e keer dat met succes is onderhandeld over de vergoeding van een geneesmiddel en de 7e keer voor een middel tegen hepatitis C; eerder werden al de middelen Sovaldi (sofosbuvir), Daklinza (daclatasvir), Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, en ritonavir) / Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir en ledipasvir), Zepatier (elbasvir en grazoprevir) en Epclusa (sofosbuvir en velpatasvir) vergoed na succesvolle onderhandelingen tussen de minister en de fabrikant.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 05 Mar 2018 04:20:40 +0000
Experimenten centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen http://dnieuws.com/index.php/item/2995-experimenten-centraal-tellen-gemeenteraadsverkiezingen.html http://dnieuws.com/index.php/item/2995-experimenten-centraal-tellen-gemeenteraadsverkiezingen.html Experimenten centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter kan, wordt er in 22 gemeenten bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen centraal geteld.

Dat betekent dat er na het sluiten van de stembussen uitsluitend op lijstniveau geteld wordt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onlangs besloten.

Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, door een daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau, en door tellers die er niet al een lange werkdag op hebben zitten. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat de stemopneming juist is uitgevoerd, maakt dit het proces-verbaal van de stemopneming voor de gemeente op.

Beeld: Rob Acket

Het experiment vindt plaats volgens de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming. Bij eerdere verkiezingen is er al succesvol geëxperimenteerd met centraal tellen. Voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vindt geen centrale telling plaats.

De 22 gemeenten die meedoen aan het experiment zijn: Assen, Borne, Deventer, Dronten, Elburg, Enschede, Harlingen, Heerlen, Hof van Twente, Hollands Kroon, Houten, Kampen, Losser, Nijmegen, Olst-Wijhe, Ouder-Amstel, Putten, Raalte, Rhenen, Rotterdam, Twenterand en Zuidplas. De raad van deze 22 gemeenten heeft ingestemd met deelname aan het experiment.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 05 Mar 2018 04:19:26 +0000
Nederland wil weer lid worden van VN-Mensenrechtenraad http://dnieuws.com/index.php/item/2994-nederland-wil-weer-lid-worden-van-vn-mensenrechtenraad.html http://dnieuws.com/index.php/item/2994-nederland-wil-weer-lid-worden-van-vn-mensenrechtenraad.html Nederland wil weer lid worden van VN-Mensenrechtenraad

Nederland wil van 2020 tot en met 2022 opnieuw als lid deelnemen aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

'Het is het belangrijkste internationaal forum voor mensenrechten ter wereld,' zei minister Kaag van Buitenlandse Zaken maandag in Genève tijdens de openingsbijeenkomst van de 37e zitting van de raad.

Ze vroeg de VN-lidstaten om steun voor de Nederlandse kandidatuur, waarover de Algemene Vergadering van de VN eind 2019 stemt. Nederland was van 2015 tot en met 2017 3 jaar lid van de Mensenrechtenraad en is nu waarnemer.

Mensenrechten staan wereldwijd onder druk, betoogde Kaag in haar toespraak. Respect voor mensenrechten en de rechtsstaat is volgens haar een vereiste om te komen tot stabiliteit en veiligheid. Een stabiele samenleving is bovendien aantrekkelijk voor investeerders en ondernemers en kan zo bijdragen aan duurzame ontwikkeling en economische groei.

In de afgelopen jaren heeft de Mensenrechtenraad belangrijke besluiten genomen, zoals vorig jaar september over Jemen. Op initiatief van Nederland besloot de Mensenrechtenraad toen tot het instellen van onafhankelijk internationaal onderzoek naar alle schendingen van mensenrechten en oorlogsrecht die plaatsvinden in Jemen.

De raadsresolutie over Jemen was volgens Kaag een krachtige boodschap dat schendingen van mensenrechten en oorlogsrecht nooit onbestraft mogen blijven. In een gesprek met de Jemenitische minister voor Mensenrechten, Mohammed Mohsen Askar, drong ze erop aan om het team van internationale onderzoekers volledige toegang te geven tot Jemen zodat ze hun werk goed kunnen doen.

Kaag had ook een ontmoeting met de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Zeid Ra'ad al Hussein. De minister sprak haar steun en waardering uit voor zijn werk en benadrukte dat Nederland de komende jaren graag bijdraagt om het functioneren en de effectiviteit van de Mensenrechtenraad de komende jaren verder te versterken.

Tijdens het bezoek aan Genève hield minister Kaag ook een toespraak bij de Ontwapeningsconferentie, het voornaamste internationale forum voor onderhandelingen over ontwapening en wapenbeheersing. Juist in deze tijd van toenemende geopolitieke instabiliteit en agressieve retoriek is wederzijds vertrouwen cruciaal, aldus de minister. Internationale samenwerking via organisaties als de VN is volgens haar de enige manier om vooruit te komen.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 05 Mar 2018 04:17:48 +0000
Ruim helft werkenden leert bij buiten de schoolbanken http://dnieuws.com/index.php/item/2993-ruim-helft-werkenden-leert-bij-buiten-de-schoolbanken.html http://dnieuws.com/index.php/item/2993-ruim-helft-werkenden-leert-bij-buiten-de-schoolbanken.html © CBS

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun werkzame leven bij.

Ruim de helft van de 25- tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het minst vaak aan deze cursussen deel. Dat blijkt uit recente cijfers van de Adult Education Survey, een onderzoek dat het CBS uitvoert in opdracht van Eurostat.

Om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt is het voor mensen met betaald werk van belang dat ze zich regelmatig bijscholen. Werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, doen dat vooral buiten de schoolbanken. In 2016 volgt 52 procent van de 25- tot 65-jarige werkenden scholing voor het werk. Het gaat dan om doorgaans kortdurende cursussen, bedrijfsopleidingen, trainingen, privélessen, workshops en seminars. Begeleide training op de werkplek, bijvoorbeeld een inwerktraject voor nieuwe medewerkers, valt hier niet onder.

Laagopgeleiden nemen minst vaak deel aan cursussen

Laagopgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68 procent. Hoogopgeleiden worden hiervoor beduidend vaker dan laagopgeleiden gecompenseerd door hun werkgever. 45- tot 65-jarigen volgen naar verhouding iets minder vaak cursussen dan 25- tot 45-jarigen, en mannen iets minder vaak dan vrouwen.

Nederlandse werkenden leren vaak bij naast hun werk

Binnen Europa wordt werkgerelateerde scholing door Eurostat in kaart gebracht. In 2016 volgde in Nederland 54 procent van álle 25- tot 65-jarigen werkgerelateerd scholing in de niet-formele sfeer, het zogenoemde niet-formeel onderwijs. Alleen in Zwitserland is dit aandeel hoger (58 procent). Het gaat om de eerder genoemde educatieve activiteiten of werkgerelateerde cursussen, en daarbij ook om begeleide training op de werkplek. Ook ontvangen Nederlandse cursisten, vergeleken met cursisten in andere landen, voor de scholing relatief vaak een vergoeding van hun werkgever.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 05 Mar 2018 04:16:41 +0000
Meer stroom uit wind en zon http://dnieuws.com/index.php/item/2992-meer-stroom-uit-wind-en-zon.html http://dnieuws.com/index.php/item/2992-meer-stroom-uit-wind-en-zon.html © CBS

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder.

Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur (kWh), in 2016 was dit nog 15 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 60 procent het grootste aandeel, gevolgd door biomassa met bijna 30 procent. Met zonnepanelen werd bijna 13 procent opgewekt en het aandeel van waterkracht bleef beperkt tot een half procent.
Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik nam toe, van 12,5 procent in 2016 naar 13,8 procent in 2017.

Vooral meer windenergie

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg met 16 procent, van 8,4 naar 9,6 miljard kWh. Dat komt vooral door de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens waren in 2017 het gehele jaar in gebruik en tellen daarom vanaf 2017 volledig mee. De capaciteit van de windmolens bleef in 2017 ongeveer gelijk: eind 2017 stond voor ruim 3,2 duizend megawatt vermogen op land en bijna duizend megawatt op zee opgesteld.

Meer zonnepanelen

Ook de productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 1,6 naar 2,1 miljard kWh. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is in 2017 flink gegroeid, en wordt geraamd op ruim 2,7 gigawatt. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2017 iets gedaald. Die daling komt vooral door een verschuiving van elektriciteits- naar warmteproductie door enkele grote biomassa-installaties.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 05 Mar 2018 04:15:08 +0000
LEIDERSCHAP http://dnieuws.com/index.php/item/2991-leiderschap.html http://dnieuws.com/index.php/item/2991-leiderschap.html Josta Vaseur

door Josta Vaseur

Als het nu gaat om een land, een bedrijf of vereniging, we vinden het heel normaal dat er een persoon de scepter zwaait, dus de leiding heeft. Over leiderschap wordt heel verschillend gedacht.

Het komt maar al te vaak voor dat mensen, ondanks zij er de capaciteit niet voor hebben,  zichzelf tot leider benoemen, gewoon omdat ze graag de baas over alles en iedereen willen spelen of denken voordeel te halen  met een positie aan de top. De realiteit geeft vaak aan dat mensen die leider willen zijn, worden gedreven door eerzucht of  door egoïsme. Sommigen willen alleen leider zijn om zich te verrijken. Een dood enkele keer wil iemand leider zijn om positief en opbouwend bezig te zijn aan ’t leefklimaat om zich heen. Het komt ook vaak voor dat niemand de leiding op zich wil nemen omdat ze zichzelf niet capabel vinden of omdat ze denken dat het te veel van hun tijd en energie zou opslokken. Dan wordt er niet meer gekeken of die persoon geschikt is voor die taak, dan is men reeds lang blij om iemand te hebben die de leiding neemt. Soms wordt er  lang en intens op die persoon ingepraat totdat hij of zij met tegenzin toestemt om die taak op zich te nemen. Deze mensen hebben een verkeerd beeld van leiderschap.

 

Ik zelf denk dat iemand die goed leiding wil geven in de eerste plaats het niveau en de capaciteiten daarvoor in huis moet hebben, dus kennis van zaken moet  hebben anders hoef je er niet eens aan te beginnen. Voor de mensen waar je mee moet werken, is het  fijn en geeft het een veilig gevoel om te zien dat je weet waar je het over hebt.

Daarnaast moet hij of zij doorzettingsvermogen hebben, inzicht, visie.

Ook moet hij of zij zeer betrouwbaar zijn, openheid betrachten naar de mensen toe, de wil bezitten om naar anderen te luisteren en vooral mogelijkheden scheppen om mensen te laten groeien.

Het allerbelangrijkste  dat een leider moet hebben is daadkracht en nederigheid.

 

Maar wat is goed leiderschap? Als ik een definitie voor leiderschap zou moeten geven, zou ik zeggen dat leiderschap in een woord is samen te vatten namelijk invloed. Daarom gaat leiderschap niet alleen over de voorganger in de kerk of over de directeur, de manager, de afdelingschef in het bedrijf enz. Leiderschap gaat over ieder mens want ieder mens heeft, in meerdere of mindere mate, invloed op anderen. Bovendien moeten we allemaal leiding geven aan de moeilijkste persoon om te leiden, en dat zijn wijzelf. Leiderschap gaat dus over ons, over jou en mij. Een belangrijke vraag is dan ook of we ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid en van de invloed die we hebben op anderen. Of het nu je kinderen zijn of je vrouw, man of collega, maakt niet uit, de invloed is er, al is het vaak onbewust. Hoe groter je invloed op een ander is, hoe meer verantwoordelijkheid je zal moeten dragen. Ben jij je bewust van de invloed die je hebt? Ben jij je bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt? Op welke manier beïnvloed jij een ander? Hoe ga je met anderen om? Wat zeg je of wat zeg je juist niet? Ik denk dat de meesten van ons, hier niet bewust bij stilstaan. Daarom is het van belang om je dagelijks af te vragen  wat je zou veranderen of anders  willen doen als deze verantwoordelijkheid, de  invloed die je  op die ander hebt,  je bewust was. Op welk gebied zou jij je willen ontwikkelen en groeien zodat de invloed die je hebt, dus jouw leiderschap, positiever kan zijn? Er zijn vele situaties waarin  mensen  onbewust invloed uitoefenen:

-          Maar wat als ouders zich bewuster zouden worden van hun invloed op hun kind, waar zouden ze dan op letten? Misschien minder vuile taal gebruiken of minder ‘ooms’ in huis halen, meer laten zien hoe je op een eerlijke manier aan je geld kan komen enz.

-          Wat als een directeur zich bewust zou worden van zijn of haar  invloed op de medewerkers? Zou hij stipt op tijd zijn, geen steekpenningen aannemen, familie en vrienden niet voortrekken, mensen met meer respect behandelen?

-          Wat als een minister of een leider van een kerk zich bewuster zouden worden van hun invloed en verantwoordelijkheid ten opzichte van al die mensen die ze moeten beschermen of leiden? Zouden ze iedereen gelijk behandelen, minder op eigen voordeel uit zijn, het gedrag van ‘wientie wai lanti pai’ afzweren, er meer rekening mee houden dat ze rol modellen zijn?

-          Wat als een agent  zich bewuster zou zijn van de  invloed die hij heeft op burgers of collegae  zou hij dan minder racistisch optreden, zich niet schuldig maken aan fraude, diefstal of corruptie zijn uniform meer  eer aan doen, meer letten op zijn presentatie naar het volk toe, kortom zou hij meer zijn best doen om zijn beroep een eerlijk en integer stempel te geven?

-          Wat als de leider van een land zich bewuster zou worden van zijn invloed op en de verantwoordelijkheid voor zijn volk? Zou hij dan integriteit en rechtvaardigheid hoog in het vaandel hebben, nooit liegen, meer doen wat hij heeft beloofd, geen vriendjes politiek bezigen, ook anders denkenden omarmen?

Het komt er in het kort op neer dat we invloed hebben op elkaar en de verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, dus moet elk mens zich blijven afvragen ‘hoe kan ik mijn invloed op een goede en positieve  manier gebruiken, en niet hoe kan ik met mijn invloed intimideren, mijn eigen zak spekken of vrienden en familie een voorkeurs behandeling geven?’  Daarnaast is het van belang om te blijven groeien, dat kan door conferenties te bezoeken, je te scholen, je kennis en vaardigheden te vergroten kortom je te blijven ontwikkelen in je leiderschap. Welke positie je ook bekleedt, of het nu is  interieur verzorgster, arts, vader  of directeur, hou er altijd rekening mee dat de invloed die je, bewust of onbewust, op anderen hebt, er altijd zal zijn.

Onze maatschappij, onze kerken, onze gezinnen, werkplekken enz.  hebben het hard nodig dat we ons bewust blijven van onze invloed op en onze verantwoordelijkheid voor elkaar.

Als je de weg van verantwoordelijkheid wil gaan, kun je anderen niet onder de voet lopen, je kunt ze wel voorgaan.

Hij of zij moet niet verwachten om gediend te worden maar om te dienen. Je moet anderen in staat stellen om hun roeping waar te maken. Nederigheid en integriteit zijn hierin onmisbaar. Je moet nederigheid en integriteit niet alleen met je verstand belangrijk vinden, maar ook met je daden laten zien. Bijvoorbeeld als je ziet dat de ruimte smerig is, kun je opdracht geven om het schoon te maken maar indien nodig kun je ook zelf een bezem pakken en aan de slag gaan.

Het is zo gemakkelijk om te zitten mopperen of opdrachten te geven of om achteloos of zelfzuchtig te zijn. Maar om zelf aan te pakken, al is het niet jouw taak, vind ik een belangrijk teken van leiderschap. Ik geloof sterk in “het goede voorbeeld doet volgen.” De mensen om je heen zullen met meer plezier en nog harder voor je werken als ze zien dat je ook zelf aanpakt. Niet door anderen te overwinnen maar door anderen voor je te winnen word je een goed leider.

 

Een leider is als een herder. Hij blijft achter zijn kudde, laat de slimste voorop lopen, waarna de rest volgt, zich niet realiserend dat ze al die tijd van achteren uit worden geleid.”                                                                                          

 

 

Josta Vaseur

 

]]>
Laatste Nieuws Thu, 22 Feb 2018 01:22:11 +0000
Financieel Stabiliteitscomité waarschuwt voor risico’s cyberaanvallen http://dnieuws.com/index.php/item/2990-financieel-stabiliteitscomit%C3%A9-waarschuwt-voor-risico%E2%80%99s-cyberaanvallen.html http://dnieuws.com/index.php/item/2990-financieel-stabiliteitscomit%C3%A9-waarschuwt-voor-risico%E2%80%99s-cyberaanvallen.html © DNB

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 13 februari 2018 gesproken over de cyberdreigingen voor de Nederlandse financiële sector. Naar aanleiding hiervan waarschuwt het comité voor het toenemende risico van geavanceerde cyberaanvallen voor de financiële stabiliteit. Ook waarschuwt het comité consumenten en financiële instellingen nadrukkelijk voor de risico’s van crypto’s. Daarnaast roept het comité financiële instellingen op de impact van brexit in kaart te brengen en tijdig maatregelen te treffen.

Cyberdreigingen

Het comité stelt vast dat de cyberdreiging voor de Nederlandse financiële sector structureel is toegenomen. Financiële instellingen, hun dienstverleners en andere vitale sectoren zijn steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Aanvalstechnieken worden geavanceerder en meerdere instellingen kunnen gelijktijdig geraakt worden. Gezien de ontwikkelingen in het dreigingsbeeld, waarschuwt het comité voor het toenemende risico van geavanceerde cyberaanvallen voor de financiële stabiliteit. De variëteit en intensiteit van cyberdreigingen vraagt bovendien om een intensivering van de samenwerking tussen de financiële sector, andere vitale sectoren en publieke diensten. Het comité steunt daarom de initiatieven om het recent ingevoerde testraamwerk Threat Intelligence Based Ethical Red-Teaming (TIBER) (noot 1) uit te breiden. Belangrijke stappen zijn het testen van clusters van wederzijds afhankelijke instellingen, internationaal georiënteerde testen, het testen met dienstverleners en het testen met andere vitale sectoren, zoals de telecomsector.

Crypto’s

Het comité stelt vast dat de markt voor crypto’s op dit moment geen risico vormt voor de financiële stabiliteit. Tegelijkertijd waarschuwt het comité consumenten en financiële ondernemingen nadrukkelijk voor de risico’s van crypto’s en van zogenoemde Initial Coin Offerings (ICOs). Consumenten zijn niet beschermd door regelgeving en toezicht wanneer zij crypto’s aanhouden of verhandelen. Financiële instellingen lopen integriteitsrisico’s doordat de identiteit van kopers en verkopers niet of onvoldoende kan worden gekend. Het comité heeft van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om restrictieve maatregelen te nemen, en heeft geconstateerd dat deze bij voorkeur in internationaal verband onderzocht moeten worden.

Brexit

Het comité heeft gesproken over de risico’s van brexit voor de financiële stabiliteit. Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie brengt risico’s met zich mee voor de Nederlandse financiële sector. De transitie naar een nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk gaat gepaard met aanpassingskosten en fricties voor financiële instellingen, mede gezien de op punten bestaande afhankelijkheid van de Londense City als financieel centrum. Dit is het geval wanneer overeenstemming wordt bereikt over een uittredingsakkoord en een transitieperiode, maar des te meer wanneer het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uittreedt. Vooral in het laatste scenario ontstaan risico’s voor de werking van financiële markten en kan een klifeffect ontstaan bij verlies van toegang tot centrale clearingdiensten in Londen. De mogelijke complicaties met betrekking tot bestaande derivaten- en verzekeringscontracten worden nader bestudeerd. Het comité roept Nederlandse financiële instellingen op de impact van brexit in verschillende scenario’s in kaart te brengen en tijdig de nodige maatregelen te treffen.

Volatiliteit financiële markten

Recent vonden sterke koersschommelingen op mondiale aandelenmarkten plaats, na een lange aaneengesloten periode van koersstijgingen. Veranderingen in de marktinfrastructuur, zoals geautomatiseerde beurshandel, hebben de volatiliteit mogelijk versterkt. Het voornaamste risico is dat de toename in volatiliteit gepaard gaat met een omslag in het marktsentiment. Mocht een dergelijke omslag zich voordoen, dan is een forsere correctie op financiële markten mogelijk. De komende tijd zullen de ontwikkelingen zorgvuldig gemonitord worden.

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen.

]]>
Laatste Nieuws Thu, 22 Feb 2018 01:20:56 +0000
Koolmees: meer verlof voor partner bij geboorte baby http://dnieuws.com/index.php/item/2989-koolmees-meer-verlof-voor-partner-bij-geboorte-baby.html http://dnieuws.com/index.php/item/2989-koolmees-meer-verlof-voor-partner-bij-geboorte-baby.html Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij.

Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die presenteerde hij woensdag op de negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam.

Nu krijgen vaders na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf volgend jaar een hele week. Ook kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

Minister Wouter Koolmees: ,,Als je een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles. Je zit meteen in het spitsuur van het leven. En dan is het natuurlijk goed om met elkaar extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij. Daardoor ontstaat er een betere start voor moeder, partner en kind. De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt. Je doet het dan echt samen, de moeder kan ook aan haar carrière blijven werken. En ook is het volgens onderzoeken een goed begin van de band tussen de ouders en het kind.’’

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later.

Minister Koolmees zorgt met zijn wet WIEG voor nog meer en langere verlofmogelijkheden voor werknemers. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

Het wetsvoorstel van Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Op dit moment hebben partners recht op twee dagen betaald geboorteverlof en daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Minister Koolmees heeft de ministerraad geïnformeerd dat hij zijn Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ter consultatie voorlegt.

]]>
Laatste Nieuws Thu, 22 Feb 2018 01:18:46 +0000